Kriitiline sõber

Koolipidajale, kooli juhtkonnale ja töötajatele, õpilastele, hoolekogule ja lapsevanematele

tiimi_logo

Kriitilise sõbra programmi tutvustus

 

Kes on kriitiline sõber?

Kriitiline sõber on sõltumatu ja hinnanguvaba nõustaja ning kooli arengu toetaja, kes võtab aega ning kuulab ära  kõik koolikogu­kon­naga seotud osapooled, peegeldab nende soove, ootusi ja mõtteid üks­teisele, et aidata luua koolikogukonna siseselt üheselt arusaadav ning mõistetav hetkepilt koolist. Kriitiline sõber aitab koolil välja selgi­tada selle tugevused, omapära, arenguvõimalused ja tulevikufookused, et toetada täiel määral organisatsiooni kui terviku arendamist ning arenemist. Kriitiline sõber küsib eba­muga­vaid  küsimusi, et suunata kooli igapäevaelu vaatama teisest vaatenurgast.

Kriitiline sõber on ekspert, kes on üldjuhul koolijuhi poolt, aga kindlasti tema nõusolekul kooli kutsu­tud. Koos kooliga pannakse paika eesmärgid, tegevuskava ning piirid, mille raames tegutsema hakatakse.

Miks koolid vajavad kriitilist sõpra?

 • Aitab leida kooli tugevusi ja eripära, millele ehitada kooli tulevikku.
 • Aitab selgelt välja tuua hetkel lahendust vajavad sõlmküsimused ja võimalikud arengu­kohad.
 • Annab konstruktiivset ja kooli enesehinnangut toetavat tagasisidet.
 • Toetab ja suunab eneseanalüüsile organisatsiooni tervikuna.
 • Aitab planeerida edasised tegevused, arvestades kooli olukorda; õpilaste, õpetajate, lapse­vanemate, juhtkonna ja koolipidaja vajadusi ning ootusi.

Sihtgrupp: Koolikogukond: õpilased, õpetajad, juhtkond, hoolekogu ja lapsevanemad, koolipidaja.

Programmi eesmärgid:

 • Ülevaade kooli hetkeolukorrast (õpikeskkonnad, mikrokliima ja suhted, koostöö, õpi­laste ja õpetajate heaolu).
 • Kooli tugevuste ja arenguvõimaluste esiletoomine, tulevikufookuste seadmine.
 • Õppe- ja kasvatusprotsesside eesmärgistatuse ja tõhususe väljaselgitamine.
 • Olemasolevate andmete analüüs, täiendava informatsiooni kogumise ja planeerimise nõustamine.
 • Koolikogukonna erinevate osapoolte vajaduste, ootuste ja seisukohtade välja­selgita­mine ning tagasisidestamine.
 • Koolikogukonna koostöövalmiduse suurendamine ja võtmeisikute võimes­tamine.
 • Jätkutegevuste planeerimine (vajadusel erinevate ekspertide kaasamine).

Planeeritav tegevuskava (lepitakse kokku koostöös kooliga):

 • Tervikliku koolipäeva vaatlused vähemalt kahel päeval (k.a. ainetunnid, vahetunnid). Vaatluste fookus vasta­valt programmi eesmärkidele (nt keerulised klassid, toimetulek erivajadustega lastega, mikro­kliima ja tunnirahu).
 • Intervjuud koolikogukonna erinevate osapoolte esindajatega (juhtkond, õpetajad, tugispetsialistid, õpilased, lapsevanemad, koolipidaja).
 • Vaatlused koolikeskkonnas tunnivälisel ajal (s.h koolikultuur ja alusväärtused, turvali­sus ja kooliheaolu, huvitegevused, koolikogukonna erinevate osapoolte kaasa-mine).
 • Tugispetsialistide töökorraldusega tutvumine (koostöö ja kaasamine, õpiabi, erivaja­dustega lapsed, tunnirahu, õpetajate kaasamise põhimõtted).
 • Õpetajate nõustamine (individuaalne lähenemine, tunnirahu, õpimeetodid, õppe ees­märgistatus ja elulisus, hindamine ja tagasisidestamine).
 • Kohtumine hoolekoguga.
 • Kohtumine õpilasesindusega.
 • Õpetajatele Kriitilise sõbra programmi tagasisidestamine (ümarlaud).
 • Kogutud info analüüsimine ja kirjaliku raporti koostamine.
 • Koolijuhtkonnale ja koolipidajale vajadusel täiendav tagasisidestamine ja järel­nõustamine.

Programmi tulemused:

 1. Koolipidajale ja kooli juhtkonnale terviklik ülevaade kooli hetkeseisust, tugevustest, kitsaskohta­dest ja arenguvõimalustest.
 2. Programmi tulemused kirjalikus vormis raportina.
 3. Ettepanekud olemasoleva kooli potentsiaali teostamiseks.
 4. Uued võimalikud tulevikuväljavaated koolile ja koolikogukonnale tervikuna.

Programmi maht: Soovituslik miinimumtegevuste maht kooliga kokkuleppel 2-3 päeva sõltuvalt programmi eesmärgist, kooli tüübist ja suurusest.

Comments are closed