Koolipidajale, kooli juhtkonnale ja töötajatele, õpilastele, hoolekogule ja lapsevanematele

 

tiimi_logo

Haridusasutuste nõustamisprogramm „Haridusasutuse meeskondlik audit ja hetkeseisu fookuspõhine kaardistamine“

 

Mida kujutab endast haridusasutuse fookuspõhine audit ja hetkeseisu kaardistamine?

MTÜ Tulevikuhariduse PIRNi (edaspidi PIRN) poolt läbi viidav haridusasutuste (edaspidi HA) auditi (edaspidi Audit) eesmärk on anda valdkonna spetsialistide poolt fookuspõhine sõltumatu hinnanguvaba ülevaade konkreetse kooli või lasteaia hetke­seisust, mis on selle HA edasiste arengu­tegevuste aluseks. Nõustamis­programm viiakse läbi mees­kondlikult, mille aluseks on PIRNi mees­konna­liikmete  erinevad teineteist täiendavad kompe­tentsid. Auditi aluseks on PIRNi poolt kokku­pandud nõustamisprogramm (edaspidi Programm), mis lõpeb kirjaliku tagasiside raporti esitamisega.

PIRNI haridusnõustajatest meeskond on haridusasutuse arengu toetaja, kes võtab aega ning kuulab ära kõik koolikogu­kon­naga seotud osapooled, peegeldab nende soove, ootusi ja mõtteid üks­teisele, et aidata luua koolikogukonna siseselt üheselt arusaadav ning mõistetav hetkepilt HA-sest. PIRNi mees­kond aitab HA-l välja selgi­tada selle tugevused, omapära, arenguvõimalused ja tulevikufookused, et toetada täiel määral organisatsiooni kui terviku toimimist, arendamist ning arenemist. PIRNi meeskond küsib eba­muga­vaid  küsimusi, et suunata HA-st vaatama oma igapäevaelu teisest vaatenurgast.

PIRNi ekspertmeeskond on üldjuhul HA juhataja poolt ja kindlasti tema nõusolekul kooli kutsu­tud. Koos kooliga pannakse paika eesmärgid, fookused, tegevuskava ning piirid, mille raames tegutsema hakatakse.

Miks koolid vajavad analüüsivat kõrvalpilku?

 • Selle tulemusena leiame kooli tugevused ja eripära, millele koolil/lasteaial tulevikus toetuda.
 • See aitab selgelt välja tuua hetkel lahendust vajavad sõlmküsimused ja võimalikud arengu­kohad.
 • See annab konstruktiivset ja kooli/lasteaia enesehinnangut toetavat tagasisidet.
 • See toetab ja suunab eneseanalüüsile organisatsiooni tervikuna.
 • Aitab planeerida edasisi tegevusi, arvestades kooli/lasteaia hetkeolukorda, õpilaste, õpetajate, lapse­vanemate, hoolekogu, juhtkonna ja haridusasutusepidaja vajadusi ning ootusi.

Sihtgrupp: kooli- või lasteaiakogukond: õpilased, õpetajad, juhtkond, tugispetsialistid, hoolekogu ja lapse­vanemad, koolipidaja.

Programmi eesmärgid:

 • Ülevaade kooli/lasteaia hetkeolukorrast (õpikeskkonnad, mikrokliima ja suhted, koostöö, õpi­laste ja õpetajate heaolu).
 • Kooli/lasteaia tugevuste ja arenguvõimaluste esiletoomine, tulevikufookuste seadmine.
 • Õppe- ja kasvatusprotsesside eesmärgistatuse, takistusteta toimimise ning tulemuslikkuse väljaselgitamine.
 • Muutuva õpikäsituse ja kaasava hariduse väljakutsete toimetuleku võimekuse analüüs.
 • Kooli- või lasteaia kogukonna erinevate osapoolte vajaduste, ootuste, võimekuse, valmis­olekute ja seisukohtade välja­selgita­mine ning tagasi­sidestamine.
 • Kooli- või -lasteaia kogukonna koostöövalmiduse suurendamine ja võtmeisikute võimes­tamine.
 • Jätkutegevuste planeerimine (vajadusel erinevate ekspertide kaasamine).

Planeeritav tegevuskava (lepitakse kokku koostöös haridusasutusega):

 • Kooli- või lasteaia päeva planeeritud vaatlused: lasteaias vähemalt ühel päeval (rühma­vaatlused), koolis vähemalt kahel päeval (k.a. ainetunnid, vahetunnid). Vaatluste fookus vastavalt prog­rammi eesmärkidele (keerulised klassid, toimetulek erivajadustega (edaspidi HEV) lastega, mikro­kliima ja tunnirahu).
 • Intervjuud kooli- või lasteaia kogukonna erinevate osapoolte esindajatega (juhtkond, õpetajad, tugi­spetsia­listid, õpilased, lapsevanemad, koolipidaja).
 • Vaatlused haridusasutuse keskkonnas tunnivälisel ajal (s.h. organisatsioonikultuur ja alus­väärtused, turvali­sus ja kooli­heaolu, huvitegevused, koolikogukonna erinevate osapoolte kaasa­­mine).
 • Tugispetsialistide töökorraldusega tutvumine (toimimismudel ja töökorraldus, koostöö ning kaasa­mine, õpiabi, HEV lapsed, tunnirahu, õpetajate kaasamise ja nõustamise põhimõtted).
 • Õpetajate nõustamine (õpilaste motiveerimine, juhendamine ja kaasa­mine, õpiraskustega laste toetamine, õppetegevusteks vajalik tunni- ja rühma­rahu, õpi­meetodid, õppe ees­märgistatus ning elulisus, hindamine ja tagasisidestamine).
 • Kohtumine hoolekoguga.
 • Kohtumine õpilasesindusega (koolis).
 • Õpetajatele Programmi tagasisidestamine (ümarlaud).
 • Kogutud info analüüsimine ja kirjaliku raporti koostamine.
 • Kooli- või lasteaia juhtkonnale ja koolipidajale vajadusel täiendav tagasisidestamine ja järel­nõustamine.

Programmi tulemused:

 1. Kooli- või lasteaiapidajale ning HA juhtkonnale terviklik ülevaade kooli/lasteaia hetke­seisust, tugevustest, kitsas­kohta­dest ja arenguvõimalustest.
 2. Programmi tulemused kirjalikus vormis raportina.
 3. Ettepanekud olemasoleva kooli/lasteaia potentsiaali teostamiseks.
 4. Uued võimalikud tulevikuväljavaated koolile/lasteaiale ja HA kogukonnale tervikuna.

Programmi maht: Soovituslik miinimumtegevuste maht kooli või lasteaiaga kokkuleppel 2-3 päeva sõltuvalt programmi eesmärgist, kooli tüübist ja suurusest.

 


Haridusasutuste auditi programm on ka allalaetav PDF failina.