Endise Lääne-Saare valla kaasava hariduse projekt 2017-2018

 

Projekt  „Saaremaa haridusasutusi toetava tugisüsteemi koostöömudeli loomine ja rakendamine“

 

MTÜ Tulevikuhariduse PIRN juhtimisel ja koostöös endise Lääne-Saare ning praeguse Saaremaa vallavalitsusega, Aste Põhikooli, Aste Lasteaed Mõmmik, Lümanda Põhikooli ja Lümanda Lasteaed Karu-Kati, Kärla Põhikooli, Kärla Lasteaia osalusel ning SA Innove toel viime ellu arengu- ja nõustamisprogrammi (edaspidi Programm) „Aste, Kärla ja Lümanda – 3 piirkonna haridusasutusi toetav tugisüsteem: ühtse koostöömudeli loomine ja rakendamine“. Programmi tegevused viiakse ellu ajavahemikus 27.10.2017 – 30.06.2018.

Arenguprogramm koosneb järgnevatest osadest:

 1. kolme piirkonna – Aste, Lümanda ja Kärla – kooli ning lasteaia kaasava hariduse fookusega auditist (allpool Audit);
 2. kõigi kolme piirkonna kohalikust eripärast lähtuva kaasava hariduse koostöö­mudeli väljatöötamise kolmest koostööpäevast;
 3. Kõikide piirkondade ülese kaasava hariduse koostöömudeli välja töötamise koostöö­päevast;

Programmi Auditi eesmärgiks on selgitada välja:

 • kolme piirkonna kolme lasteaia ja kolme kooli hariduslike erivajadustega (HEV) ja tuge vajavate laste/õpilaste olukord;
 • haridusasutuste (HA) majasiseste tugisüsteemide hetke toimimise eri- ja oma­pära ning võimekus;
 • kolme piirkonna kolme lasteaia ja kolme kooli (lastevanemate) kogukonna võime­kus ja valmisolek oma lapsi toetada;
 • Kolme piirkonna lasteaia ja kooli omavaheline koostöö HEV laste toetamiseks üleminekul lasteaiast kooli;
 • eeldused koostöiste üksteist toetavate laiendatud kaasava haridusega seotud tugimeeskondade loomiseks kolme piirkonna lasteaias ja koolis;
 • võimalused kolme piirkonna HA-te piirkonnaülese teineteist toetavate koostöise tugimeeskonna loomiseks;
 • võimalused üksteist toetava õpetajate-töötajate koostöise õpikogukonna moodustamiseks iga piirkonna nii lasteaias kui koolis, mille kaudu on tulevikus üksteiselt õppides ja parimaid praktikaid vahetades võimalik:
 1. lasteaedadel realiseerida omandatud uued võtted laste varajaseks märka­miseks, keeruliste olukordadele õigeaegseks ja õigel viisil reageerimiseks;
 2. koolidel nii õpilaste juhendamiseks aga ka õpetajate omavahelise õppe­protsessi ümber mõtestamiseks (muutuva õpikäsituse põhimõttest lähtuvalt).

Arengu- ja nõustamisprogrammi viime ellu kolmes etapis:

Etapp I ajavahemikus 27.10.2017 – 31.01.2018, mille jooksul on toimunud järgmised arengu- ja nõustamisprogrammi tegevused:

 • Viisime läbi Aste Põhikooli ja Aste Lasteaed Mõmmik meeskondliku Auditi novembris 2017.a.
 • Viisime läbi Lümanda Põhikooli ja Lümanda Lasteaed Karu-Kati meeskondliku Auditi jaanuaris 2018.a.

Etapp I rahastas Lääne-Saare vallavalitsus.

Etapp II toimus ajavahemikus 01.02.2018 – 31.03.2018, mille jooksul on toimunud järgmised arengu- ja nõustamisprogrammi tegevused:

 • Viisime läbi Kärla Põhikooli ja Kärla Lasteaia meeskondliku Auditi veebruaris 2018.a.
 • Viisime läbi erinevad ümarlauad Programmis osalevate haridusasutuste väliste tugi­teenusi pakkuvate kooliväliste organisatsioonide (Rajaleidjaga, Lastekaitse, Kallemäe Kool, Kuressaare Perekodu) esindajate ja Saaremaa vallavalitsuse sotsiaal­valdkonna eest vastutajate osalusel märtsis 2018.a.

Etapp III toimub ajavahemikus 01.04.2018 – 31.05.2018, mille jooksul on toimunud järgmised arengu- ja nõustamisprogrammi tegevused:

 • Viisime läbi Lümanda piirkonna kooli ja lasteaia kontekstipõhise mudeli ning strateegia koostamise koolituse ning koostööpäeva 26.04.2018.a.
 • Viisime läbi Aste piirkonna kooli ja lasteaia kontekstipõhise mudeli ning strateegia koostamise koolituse ning koostööpäeva 27.04.2018.a.
 • Viisime läbi Kärla piirkonna kooli ja lasteaia kontekstipõhise mudeli ning strateegia koostamise koolituse ning koostööpäeva 28.04.2018.a.
 • Viime läbi kolme piirkonna – Aste, Lümanda ja Kärla – HA-te ülese piirkondliku eri­vajadustega laste toetamiseks vajaliku koostöövõrgustiku loomise koostööpäeva, kus osalevad kõigi kolme piirkonna HA-te uutel alustel koostöise mudeli järgi loodud tugimeeskonnad ja Kaasava hariduse teema eest vastutavad piir­kondlikud võtmeisikud.

Etapp II ja III rahastab SA Innove ja ESF „Kärla Põhikooli muutuva õpikäsitusega seotud organisatsioonikultuuri arendamine kaasava hariduse väljakutsetega toime­tulekuks ja selleks piirkondliku tugisüsteemide võrgustikupõhise koostöömudeli loomine“ projekti nr 2014-2020.1.02.17-0480 raames.

 

 

Projekti lühitutvustus: „Kaasava hariduse aluspõhimõtteks ja KOV vastutusalaks on kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamine igale lapsele omas kodukohas. Projekti fookus on PGSi kaasava hariduse muudatustega seoses endise Lääne-Saare valla Kärla, Aste ja Lümanda piirkonna erivajadustega laste toetamine tulevikus. Projekti tulemused aitavad kaasa uueks olukorraks valmistumisel, muutuste teadvustamisel, koolisisese ja piirkondliku tugivõrgustiku koostöömudeli, tugisüsteemide strateegia loomisega.“

Comments are closed.