Projekt  „Saaremaa haridusasutusi toetava tugisüsteemi koostöömudeli loomine ja rakendamine“

 

MTÜ Tulevikuhariduse PIRN juhtimisel ja koostöös endise Lääne-Saare ning praeguse Saaremaa vallavalitsusega, Aste Põhikooli, Aste Lasteaed Mõmmik, Lümanda Põhikooli ja Lümanda Lasteaed Karu-Kati, Kärla Põhikooli, Kärla Lasteaia osalusel ning SA Innove toel viime ellu arengu- ja nõustamisprogrammi (edaspidi Programm) „Aste, Kärla ja Lümanda – 3 piirkonna haridusasutusi toetav tugisüsteem: ühtse koostöömudeli loomine ja rakendamine“. Programmi tegevused viiakse ellu ajavahemikus 27.10.2017 – 30.06.2018.

Arenguprogramm koosneb järgnevatest osadest:

 1. kolme piirkonna – Aste, Lümanda ja Kärla – kooli ning lasteaia kaasava hariduse fookusega auditist (allpool Audit);
 2. kõigi kolme piirkonna kohalikust eripärast lähtuva kaasava hariduse koostöö­mudeli väljatöötamise kolmest koostööpäevast;
 3. Kõikide piirkondade ülese kaasava hariduse koostöömudeli välja töötamise koostöö­päevast;

Programmi Auditi eesmärgiks on selgitada välja:

 • kolme piirkonna kolme lasteaia ja kolme kooli hariduslike erivajadustega (HEV) ja tuge vajavate laste/õpilaste olukord;
 • haridusasutuste (HA) majasiseste tugisüsteemide hetke toimimise eri- ja oma­pära ning võimekus;
 • kolme piirkonna kolme lasteaia ja kolme kooli (lastevanemate) kogukonna võime­kus ja valmisolek oma lapsi toetada;
 • Kolme piirkonna lasteaia ja kooli omavaheline koostöö HEV laste toetamiseks üleminekul lasteaiast kooli;
 • eeldused koostöiste üksteist toetavate laiendatud kaasava haridusega seotud tugimeeskondade loomiseks kolme piirkonna lasteaias ja koolis;
 • võimalused kolme piirkonna HA-te piirkonnaülese teineteist toetavate koostöise tugimeeskonna loomiseks;
 • võimalused üksteist toetava õpetajate-töötajate koostöise õpikogukonna moodustamiseks iga piirkonna nii lasteaias kui koolis, mille kaudu on tulevikus üksteiselt õppides ja parimaid praktikaid vahetades võimalik:
 1. lasteaedadel realiseerida omandatud uued võtted laste varajaseks märka­miseks, keeruliste olukordadele õigeaegseks ja õigel viisil reageerimiseks;
 2. koolidel nii õpilaste juhendamiseks aga ka õpetajate omavahelise õppe­protsessi ümber mõtestamiseks (muutuva õpikäsituse põhimõttest lähtuvalt).

Arengu- ja nõustamisprogrammi viime ellu kolmes etapis:

Etapp I ajavahemikus 27.10.2017 – 31.01.2018, mille jooksul on toimunud järgmised arengu- ja nõustamisprogrammi tegevused:

 • Viisime läbi Aste Põhikooli ja Aste Lasteaed Mõmmik meeskondliku Auditi novembris 2017.a.
 • Viisime läbi Lümanda Põhikooli ja Lümanda Lasteaed Karu-Kati meeskondliku Auditi jaanuaris 2018.a.

Etapp I rahastas Lääne-Saare vallavalitsus.

Etapp II toimus ajavahemikus 01.02.2018 – 31.03.2018, mille jooksul on toimunud järgmised arengu- ja nõustamisprogrammi tegevused:

 • Viisime läbi Kärla Põhikooli ja Kärla Lasteaia meeskondliku Auditi veebruaris 2018.a.
 • Viisime läbi erinevad ümarlauad Programmis osalevate haridusasutuste väliste tugi­teenusi pakkuvate kooliväliste organisatsioonide (Rajaleidjaga, Lastekaitse, Kallemäe Kool, Kuressaare Perekodu) esindajate ja Saaremaa vallavalitsuse sotsiaal­valdkonna eest vastutajate osalusel märtsis 2018.a.

Etapp III toimub ajavahemikus 01.04.2018 – 31.05.2018, mille jooksul on toimunud järgmised arengu- ja nõustamisprogrammi tegevused:

 • Viisime läbi Lümanda piirkonna kooli ja lasteaia kontekstipõhise mudeli ning strateegia koostamise koolituse ning koostööpäeva 26.04.2018.a.
 • Viisime läbi Aste piirkonna kooli ja lasteaia kontekstipõhise mudeli ning strateegia koostamise koolituse ning koostööpäeva 27.04.2018.a.
 • Viisime läbi Kärla piirkonna kooli ja lasteaia kontekstipõhise mudeli ning strateegia koostamise koolituse ning koostööpäeva 28.04.2018.a.
 • Viime läbi kolme piirkonna – Aste, Lümanda ja Kärla – HA-te ülese piirkondliku eri­vajadustega laste toetamiseks vajaliku koostöövõrgustiku loomise koostööpäeva, kus osalevad kõigi kolme piirkonna HA-te uutel alustel koostöise mudeli järgi loodud tugimeeskonnad ja Kaasava hariduse teema eest vastutavad piir­kondlikud võtmeisikud.

Etapp II ja III rahastab SA Innove ja ESF „Kärla Põhikooli muutuva õpikäsitusega seotud organisatsioonikultuuri arendamine kaasava hariduse väljakutsetega toime­tulekuks ja selleks piirkondliku tugisüsteemide võrgustikupõhise koostöömudeli loomine“ projekti nr 2014-2020.1.02.17-0480 raames.

 

 

Projekti lühitutvustus: „Kaasava hariduse aluspõhimõtteks ja KOV vastutusalaks on kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamine igale lapsele omas kodukohas. Projekti fookus on PGSi kaasava hariduse muudatustega seoses endise Lääne-Saare valla Kärla, Aste ja Lümanda piirkonna erivajadustega laste toetamine tulevikus. Projekti tulemused aitavad kaasa uueks olukorraks valmistumisel, muutuste teadvustamisel, koolisisese ja piirkondliku tugivõrgustiku koostöömudeli, tugisüsteemide strateegia loomisega.“