MTÜ Tulevikuhariduse PIRNi kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste jaoks erivajadustega laste toetamiseks väljatöötatud süsteemse mudeli alused ja tõenduspõhisus

 

MTÜ Tulevikuhariduse PIRN (edaspidi ka PIRN) meeskonna seisukohad toetuvad valdkonda reguleerivale seadusandlusele:

 1. põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019120)
 2. lastekaitse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018049)
 3. Haridus- ja teadusministri 21. veebruari 2018.a määrusega nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/127022018010)
 4. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/12883561)

PIRNi seisukohad sisustavad reguleeriva seadusandluse piires valdkonda omapoolsete süsteemsete lahendustega.

Eestis ei ole olemas süsteemset erivajadustega lastele toetuse korraldamiseks plaanipäraseid sekkumis- ja ennetustegevusi sisaldavat mudelit, mis oleks tänaseks rakendunud ja oleks toonud tulemusi. Sellest lähtuvalt on MTÜ Tulevikuhariduse PIRN oma igapäevases haridusasutuste ja kohalike omavalitsuste nõustamistegevuses kohandamas Eesti oludele mitmeid välismaa praktikaid ning arvestanud nendega seotud tõenduspõhiseid uuringuid. Oleme selleks kasutanud vaid Eesti taustsüsteemi sobituvaid-kohandatavaid praktikaid, mis on võimelised arvestama kohalikku konteksti.

PIRNi tänase tegevuse juured tugisüsteemide arenduse valdkonnas ulatuvad PIRNi-eelsesse aega aastatel 2005 kuni 2012. Tollel ajajärgul tegi PIRNi meeskonnaliige Tiia Lister selles valdkonnas MTÜ ELLU all koostööd nii Soome haridusministeeriumi, pikalt Helsingi Ülikoolis töötanud õppejõudude-didaktikute kui ka mitmete Soomes töötavate erialaspetsialistidega. Seetõttu oleme ka MTÜ Tuleviku-hariduse PIRN-iga pidevalt oma oskusteavet kogunud ja täiendanud Soome viimastest arengutest ning uurimustest lähtuvalt.

Aastatel 2006 kuni 2010 tegi MTÜ ELLU (psühholoog Tiia Lister) tihedat koostööd Soome Instituudiga Eestis ja koolitas paljusid Eesti piirkondi (Saaremaa, Järvamaa, Pärnumaa) Soome kogemuse tutvusta­miseks erinevatel teemadel: tugisüsteemide ülesehitus, mate­maatika didaktika, probleemidega mure­laste toetamine.

MTÜ Tulevikuhariduse PIRN olemasolev asjatundlikkus, sellega seotud teadmised, kogemused ning võimekus teha valdkondlikku ekspertiisi, nõustada ning auditeerida kaasava hariduse teemadel haridus­asutusi tugineb alljärgnevale:

1. MTÜ Tulevikuhariduse PIRN meeskonna praktiline kogemus Eestis:

 • MTÜ Tulevikuhariduse PIRN (aastatel 2012 kuni tänase päevani) välja töötatud ja enam kui kolmekümnes haridusasutuses (lasteaiad, lasteaed-algkoolid, lasteaed-põhikoolid, põhi­koolid, gümnaasiumid, riiklikud ja valla erivajadustega lastele suunatud koolid) ja kolmes omavalitsuses (Viljandi linn, Tori vald, Saaremaa vald) läbiviidud auditid- ja nõustamis­prog­rammid.
 • PIRNi meeskonnaliikmete koostööpartnerlus Tartu Ülikooli eetikakeskuse koolide väärtus­arenduse nõustajatena haridusasutuste auditi formaadi – „kriitilise sõbra programmi“ –välja­töötamisel ning elluviimisel.
 • Osalemine Haridus ja teadusstrateegia 2021-2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma töös.

2. Soome riigi kaasava hariduse korralduse viimase poole sajandi pikkuse süsteemse arendamise kogemus (vt https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/opiskeluhuolto):

3. Eestis kasutatavad praktikad, mis tuginevad teaduspõhise Norra LP mudelile (Learning  Environment and Pedagogical Analyses), mida kasutatakse laialdaselt nii Põhjamaades kui ka Kesk-Euroopa riikides, milles mudeli nimes sisalduvad tähed „LP“ viitavad õpikeskkonna kohan­damisele selleks pedagoogilise analüüsi meetodeid kasutades:

4. PIRNi meeskonna hariduspsühholoogi Tiia Listeri praktiline kogemus:

 1. 18 aastat tööstaaži TPedI õpetajate koolituse vald­konna psühholoogia õppejõu ja teadurina, üle-Eestilistes haridusalastes uuringutes osalemine ning õpetajaks õppivate tudengite testi­mine, nõustamine kutsekabinetis;
 2. eriklassi õpetajana (3 aastat, kuni 30 õpilast klassis);
 3. töötamine koolipsühholoogina mitmetes erinevates koolides;
 4. erikoolide tööpraktika nii koolipsühholoogina kui ka koolitusprogrammide läbiviijana koos Soome koostööpartneritega;
 5. koostöö Tartu ja Tallinna Ülikoolide täienduskoolituse partnerina;
 6. ajavahemikul 2006–2009.a koostöös Soome Instituudiga üle-Eestilised koolitused tugisüs­teemide ülesehituse ja sisulise töö oskusteabe jagamiseks;
 7. koostööpartnerina Eesti Koostöökogu Haridusstrateegia 2020 õppeprotsessi töörühma eksperdina (https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf);
 8. koostööpartner Riikliku Eksami ja Kvalifikatsiooni Keskuse (Innove eelkäija) koostöö­prog­rammis aastal 2010 (MTÜ Ellu osales REKKi ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmis “Kutse­hariduse sisuline arendamine 2008-2013” läbi terve aasta toimunud koolitustega “Kuidas kutseõpetaja saab õpiraskustega noormeest õppetunnis abistada” 15 erinevas kutsekoolis);
 9. Helsingi Ülikooli matemaatikadidaktikutega aastatel 2010 – 2012 pikad koolitusprogrammid üle terve Eesti;
 10. MTÜ ELLU väga erinevad koolitusprogrammid ja koolide nõustamised õpetajatele ja lapse­vane­matele (nt „Kuidas aidata õpiraskustega ja käitumisprobleemidega poisse“).

5. Hariduspsühholoogi Tiia Listeri praktiline töökogemus on kokku võetud hariduspsühholoogia käsi­raamatus „Lihtne ja praktiline koolipsühholoogia“ (Kirjastus Atlex 2012.a).