Programmi jooksul:

1) Kaardistasime kõigis valla haridusasutustes:

  1. a) laste, töötajate ja perede vajadused toe järele;
  2. b) senised haridusasutuste võimalused ja raskused seda pakkuda;
  3. c) haridusasutuse juhtkonna, kohapealsete tugispetsialistide ja õpetajate valmisolek lapsele toe pakkumsieks kohapeal.

2) Tutvustasime valla valdkondlikele spetsialistidele ja selle haridusasutustele süsteemse alternatiivse tugi­mees­konna (ATM) töö mudelit haridusasutustes kohapeal.

3) Koolitasime kõigi Tori valla haridusasutustes olemasolevaid või loodavaid alternatiivseid tugimeeskondi koos hariduslike erivajadustega lastega töö koordineerijate (HEVKO koolis/ AEVKO lasteaias) eesmärgiga, et need tugimeeskonnad:

  1. a) oleksid võimelised tugispetsialistide suure puuduse tingimustes tulema toime oma erivajadustega laste toetamisega;
  2. b) oleksid vajadusel võimelised looma võimalikke koostöökontakte oma haridusasutuse väliselt ka oma valla teiste piir­kondade tugispetsialistide või Tori valla väliste nõustamiskeskustega.

4) Nõustasime haridusasutustes kohapeal juhtkondi ATM-de moodustamisel, juhendasime neid alusta­vaid mees­kondi töökorralduse loomisel ja toimetulemisel (seoses kõigi laste hindamisega erivajaduse välja selgitamiseks, juhtumite lahendamiseks, õpetajate nõustamiseks, koostöö tegemiseks peredega).

5) Nõustasime Koolipidajat erivajadustega laste toetamiseks ühtse süsteemi ülesehitamiseks ja vastava arengu­strateegia loomiseks eesmärgiga parandada tulevikus valla tugispetsialistide olukorda ja toetada haridusasutusi kaasava haridusega seotud väljakutsetega toimetulemiseks.

Programmi tegevused võtsime kokku kirjalikus lõppraportis.

Programmi jätkutegevuse tulemusena koostasime valla haridusasutustele kaasava hariduse korral­da­miseks vajalikud juhendmaterjalid, mis kinnistaksid projekti eesmärke.