Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna (VPK) kaasava hariduse nõustamisprogramm „Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna töötajate tegevusnäitajate ning kompetentside kaardistamine, optimaalse juhtumismudeli soovitused

Programmi põhitegevused:

* olemasolevate VPK tugispetsialistidest töötajate kompetentsuse kaardistamine;

* Viljandi koolides ja lasteaedades olemasoleva tugisüsteemi ja tugispetsialistide töökorralduse kaardistamine;

* tugispetsialistide VPK tervikmeeskonna, aga ka erialast lähtuva väiksema professionaalse meeskonna (psühholoogid, eripedagoogid, logopeedid, sotsiaal­pedagoogid) ühise oskusteabe kaardistamine

* VPK meeskonna töönõustamine ja tulemuslikumale koostööle innustamine.

Sihtgrupiks oli Viljandi Päevakeskuse laste ja perede osakonna tugispetsialistid, kes töötavad Viljandi linna hariduslike erivajadustega laste, perede ja õpetajate toetamise eesmärgil, Viljandi linna põhikoolide ja lasteaedade selle valdkonna eest vastutavad juhtkonna liikmed ning erivajaduste lastega töö koordineerijad (edaspidi HEVKO/AEVKO).

Programmi eesmärk oli aidata kaasa Viljandi Päevakeskuse uuendusliku tugispetsialistide koostöömudeli tulemuslikule käivitamisele.

Programmi jooksul tagasisidestasime VPK vastutavale juhile ja Viljandi Linnavalitsuse valdkonna võtmeisikutele Programmi tulemusi, pakkusime välja arendusideid tuleviku tegevuskavaks.

Programmi tulmused võtsime kokku kirjalikus lõppraportis.