Tugikeskuse nõustamisprogramm: “Saaremaa Tugi­kes­kuse meeskonna ülesehitamise ja unikaalse kaa­sava hari­duse süsteemse tegevusmudeli – “Silla-mudeli” – tutvustamine ning rakendamise nõusta­mine“

Programmi jooksul aitasime Tugikeskuse jaoks välja töötada ühtsed tööpõhimõtted.

Kahe Saaremaa Tugikeskuse programmi tulemusena valmis koostöös tellijaga kolm juhendmaterjali, kaks tööriista ning Tugi­keskuse ja Saaremaa haridusasutuste omavahelise koostöölepingu põhi. Need juhendmaterjalid kasvasid välja sügisel Tugikeskuse tugispetsialistide ja ka haridusasutuste juhtide poolt esitatud küsimuste valguses, kus ja milles täpselt vajavad Tugikeskus ning selle tugispetsialistid juhendamist Silla-mudeli Tule­viku­hariduse PIRN poolt toodud põhimõtteliste muudatuste enda jaoks mõtestamisel. Selleks koostasime Saaremaa vallavalitsusele ja Tugikeskusele kolm juhend­materjali:

1) „Silla-mudel, abi saamise protsessi kirjeldus Saaremaal“, kus kirjel­dasime, kuidas erivajadusega laps hakkab saama haridusasutuses abi Saaremaal tulevikus (mõel­dud kasuta­miseks kõigile Tugikeskuse spetsialistidele, haridus­asutuste juhtidele, õpetajatele ja töötaja­tele, selles vald­konnas töötavatele vallavalitsuse ametnikele, aga ka kogu­konna­liik­me­test lapsevane­matele).

2) „Haridusasutuses tegutsev Tugimeeskond“, kus kirjeldasime, mis on hari­dus­asu­tuses tegutsev tugi­meeskond, milline on selle roll ja vastutusala, Haridusasutuse tugimeeskonna tegutsemis­põhi­mõt­ted (mõeldud kasutamiseks eelkõige haridusasutuste juhtidele ja koolis vahetult Tugikeskuse spetsialistidega koostööd tegevatele inimestele, Tugi­keskuse tugispetsia­listidele, ka vallaametnikele).

3) „Erivajadusega lapse toetusprotsessi joonistega skeem“, kus kirjel­dasime skemaati­liselt joonistega, milline saab olla erivajadusega lapse süsteemne toetus­prot­sess haridusasutuses tulevikus (mõeldud kasutamiseks kõigile valdkonnaga seotud Tugi­kes­kuse spetsia­listidele, aga ka haridusastuse tugimees­kondadele).

Programmi tegevused võtsime kokku kirjalikus lõppraportis.